Disclaimer

 1. Algemeen
   
  De website www.river-cleanup.org (hierna: “de Website”) wordt beheerd door River Cleanup VZW (RIVER CLEANUP), vereniging naar Belgisch recht, RPR Gent afdeling Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0719.610.237 (BTW BE), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3/86 (zie ook contactgegevens onderaan deze disclaimer). De  hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website. U wordt vriendelijk verzocht om de inhoud van deze disclaimer aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van de Website. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Wij kunnen deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de Website en/of via e-mail. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 4 maart 2024.
   
 2. Aard van de aangeboden informatie
   
  De informatie (teksten, beelden, links) op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Bij de samenstelling van de inhoud van de Website hebben wij de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid betracht. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van de informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. U blijft steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is opdat wij onze taak zouden kunnen vervullen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer). Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
   
 3. Onderbrekingen
    
  Wij trachten onderbrekingen in het raadplegen en/of het gebruik van de Website zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Website volledig vrij is van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen.
   
 4. Hyperlinks
   
  De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen dan wel zeggenschap hebben. Wij bieden dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege RIVER CLEANUP met of van deze websites of van hun inhoud.  Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Website, vragen wij u voorafgaand contact met ons op te nemen.
   
 5. Aansprakelijkheid
   
  Wij zijn niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Website, zoals de verzending van e-mailberichten en alle andere informatie (daaronder begrepen de informatie in het kader van de online aangifte) of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Website, daaronder begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico. 

  U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Website heeft verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens worden aangetast door virussen, bugs enz. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade. Wij verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website. Voor het gebruik van de Website kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

  Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog of opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout.
   

 6. Intellectuele rechten
   
  Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van RIVER CLEANUP. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De teksten, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, lay-out, videobestanden en geluidsbestanden op de Website mogen slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming.
   

 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
   
  Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze disclaimer valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
   
   
 8. Contactgegevens
   
  River Cleanup VZW
  KBO/BTW BE 0719.610.237
  Bel ons: +32 478 444 610
  Mail ons: action@river-cleanup.org
  Schrijf ons: River Cleanup VZW, Ijzerenpoortkaai 3/86, 2000 Antwerpen, België
  www.river-cleanup.org