Privacyverklaring

Welkom bij RIVER CLEANUP. Wij zijn een verenging zonder winstoogmerk die initiatieven organiseert en ondersteunt om zwerfvuil en andere vormen van vervuiling van ons leefmilieu op te ruimen, en bewustwording rond afval en vervuiling te creëren. Wij onderzoeken, ondersteunen en ontwikkelen ook innovatieve producten die de productie van afval of vervuiling bij de bron vermijden en/of een efficiëntere en effectievere recyclage mogelijk maken.

Wij verzamelen, registreren en verwerken onvermijdelijk persoonsgegevens wanneer u via ons een opruimactie organiseert of zich voor een actie inschrijft, of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om u als natuurlijke persoon te gaan identificeren. U bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Of we dat ook echt doen speelt hierbij geen rol.

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en willen u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft. We beloven dat we uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken.

Wij kunnen onze privacyverklaring - indien nodig - aanpassen in de toekomst. Uiteraard zullen we jou steeds op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 4 maart 2024.

 1. WBij wie komen uw persoonsgegevens terecht?
  • RIVER CLEANUP als verwerkingsverantwoordelijke

   Uw gegevens worden verwerkt door River Cleanup VZW (RIVER CLEANUP), vereniging naar Belgisch recht, RPR Gent afdeling Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0719.610.237 (BTW BE), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3/86. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens ver zamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren:

   Bel ons: +32478 / 444 610
   Mail ons: action@river-cleanup.org
   Schrijf ons: River Cleanup VZW, Ijzerenpoortkaai 3/86, 2000 Antwerpen, België

   Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

  • Verwerker(s)

   Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen we zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

   Wij stellen u gerust. Uw gegevens worden in principe niet aan andere personen doorgegeven. Enkel bij uitzondering is er een overdracht van gegevens om onze activiteiten mogelijk te maken. Deze uitzondering is beperkt tot de volgende personen:

    

   • De organisatie van cleanups vraagt voorbereiding. Bij deelname aan een cleanup worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de organisator van de cleanup waarvoor u zich heeft geregistreerd, zodat hij/zij u kan infomeren over de laatste wijzigingen en praktische informatie over de opruiming. 
   • Daarnaast doen wij ook een beroep op gespecialiseerde externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals logistieke partners en IT-leveranciers. Aangezien deze derden in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot gegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden vermeld in dit beleid.
   • Wij werken met verschillende tools en diensten om uw gegevens te verwerken, te gebruiken of te delen, zoals: 
   • Enkel indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen uw gegevens worden verstrekt aan politie- en onderzoeksdiensten, aan het gerecht en andere overheidsdiensten.
     
 2. Wat weten over u?
   
  • Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

   RIVER CLEANUP verwerkt publieke gegevens. Publieke gegevens kunnen zowel betrekking hebben op gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of op gegevens die een partij zelf publiek heeft gemaakt (bv. online), als op gegevens die publiek zijn (bv. omdat ze algemeen bekend zijn in de streek of omdat ze in de pers verschenen zijn). Publieke gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie die beschikbaar is op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en databases als Graydon.
    

  • Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

   Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie daarvoor ook artikel 3). Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

   • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd)
   • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
   • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
   • (Profiel)foto

    Wij verzamelen elektronische identificatiegegevens wanneer u gebruik maakt van onze website www.river-cleanup.org (bv. wanneer je een inschrijvingsformulier invult). Hoeveel en welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van uw gebruik van de website en onze dienstverlening. Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Ga ook eens door ons Cookiebeleid als u benieuwd bent naar de manier waarop we cookies gebruiken.
     

  • Wat u ons vertelt kan worden verwerkt
    
   Als u ons telefonisch of via e-mail contacteert, kunnen uw persoonlijke informatiegegevens (naam, voornaam, adres) en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) verwerkt worden om een contactoverzicht op te bouwen.
    
 3. Mag dat allemaal zomaar?

  Uw gegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • wij beschikken over uw vrije toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. Zo kunnen wij uw toestemming vragen om u vanuit direct marketing-doeleinden aan te schrijven;
  • et gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een cleanup waarvoor u zich heeft aangemeld;
  • het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten. Wij baseren de verwerkingen die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op ons gerechtvaardigd belang;
  • wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken, en in het bijzonder door te geven naar de betrokken overheden. 
    
 4. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

  Wanneer u deelneemt aan een cleanup, als organisator of als gewoon deelnemer, geeft u vrijwillig bepaalde gegevens door. Dat kan uw familienaam, voornaam, e-mailadres en alle andere informatie die u ons verstrekt, omvatten. Wij verzamelen uw gegevens zodat we:

  • het aantal deelnemers aan een River Cleanup kunnen tellen en meedelen;
  • u kunnen informeren indien de organisator van het evenement de deelnemers niet (meer) kan contacteren;
  • u kunnen contacteren in geval van een annulering of in geval van overmacht.

   Wij gebruiken deze gegevens voor analyses, statistieken en promoties, om met u te communiceren, om de website of de aangeboden diensten te verbeteren, om goederen of diensten te leveren, en om, indien nodig, uw vragen specifiek te beantwoorden en of terug te koppelen na klachten en/of meldingen.

   Wij ontvangen ook technische informatie wanneer u de website gebruikt. Onze servers registreren automatisch informatie (“log data”) zoals uw IP-adres, het adres van de pagina’s van de website die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, alsook de instellingen van deze browser, de datum en het tijdstip van uw verbinding, hoe u de website hebt gebruikt en gegevens betreffende cookies (hierover vindt u meer informatie in ons beleid inzake het gebruik van cookies).

   Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u ons uw familienaam, voornaam en e-mailadres zodat wij u informatieve e-mails kunnen sturen over cleanups. Hiervoor vragen uw expliciete toestemming. Wij baseren ons evenwel op ons gerechtvaardigd belang om met u te communiceren in het kader van de cleanups waaraan u participeert.

   Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen ook gebruiken wanneer het legitiem belang van de vereniging dit vereist, en voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze privacyverklaring. In dat laatste geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u te informeren over de wijzigingen aan onze privacyverklaring en uw toestemming te vragen.
    

 5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Wij bewaren uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden, zoals vermeld in dit beleid. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype alsook per doeleinde van de verwerking, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk variëren, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die hun bewaring gedurende een langere periode verplichten of noodzaken. Wij bewaren uw login gegevens en de gegevens waarmee u zich op de website identificeert zolang u gebruik maakt van uw account..

  Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn en wij ook geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze definitief verwijderen of, indien dit niet mogelijk is, anoniem maken in onze systemen.

   

 6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?
   
  • Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

   Als je jouw identiteit bewijst, informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen. Wij bezorgen u op uw vraag een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

   U heeft altijd het recht om kosteloos foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens recht te zetten of te laten verwijderen. Wanneer uw gegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, dan heeft u het recht om hiertegen te protesteren ingeval van redenen die met uw specifieke situatie verband houden.

   Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u ook vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure of om gewichtige redenen van algemeen belang.

   Wij verbinden er ons toe om binnen de 15 werkdagen gevolg te geven aan uw verzoek. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek per post richten aan River Cleanup VZW, Ijzerenpoortkaai 3/86, 2000 Antwerpen of per e-mail aan: action@river-cleanup.org

    

  • Recht om vergeten te worden
   U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
   • wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
   • wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
   • wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
   • wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

    Dit recht is echter niet absoluut aangezien in sommige gevallen de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting, voor het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of taken van algemeen belang, de volksgezondheid, archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.

  •  U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij
    
   Indien u dit wenst, kunt u vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen – in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.
    
  • U kunt uw toestemming intrekken
    
   Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen.
    
  • De uitoefening van deze rechten
    
   Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Bovendien kan u te allen tijde klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat wij uw rechten niet naleven:
   Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   contact@apd-gba.be
   Tel.: +32 22744800
   Fax: +32 22744835
    
  • Bescherming van uw gegevens?
    
   Wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de gegevens die worden verzameld en verwerkt te waarborgen. Wij slaan uw gegevens veilig op te Amsterdam, in een Tier 3-datacenter. Wij nemen strenge veiligheidsmaatregelen om misbruik van en een niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens wordt beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om verlies of wijzigingen van informatie te voorkomen. Wij gebruiken SSL-certificaten voor de veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons. Als u de indruk hebt dat de beveiliging van uw gegevens in het gedrang is gekomen, vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.
    
  • Privacy policies van andere websites
    
   Onze website bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website; als u dus op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacyverklaring lezen.
    
  • Vragen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?
    
   Als u vragen heeft over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u terecht op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.